Mittetulundustegevuse toetamine

Sihtasutus Tallinn 2011 pakub võimalust taotleda toetust mittetulundustegevusele. Toetuse andmise üks hindamiskriteeriume on seotus kultuuripealinn Tallinn 2011 kandva ideega.

 

Sihtasutus Tallinn 2011 eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

1. Sihtasutus Tallinn 2011 (edaspidi sihtasutus) eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab juriidilistele isikutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja füüsilistele isikutele sihtasutuse eelarvelistest vahenditest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

2. Toetuseks käesoleva korra mõistes on punktides 7 ja 8 sätestatud tingimustele vastav sihtasutuse eelarveline eraldis juriidilistele isikutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele või füüsilisele isikule mittetulundusliku tegevuse toetamiseks.

3. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (lisa 1), mis esitatakse sihtasutusele paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt 1.septembriks 2011.

4. Informatsioon taotluste esitamise tähtaja kohta ja andmed esitatud taotluste, nende rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta avalikustatakse sihtasutuse veebilehel.

5. Taotlusele lisab taotleja täiendavalt alljärgnevad dokumendid:
5.1 füüsilise isiku puhul eluloo kirjeldus (CV);
5.2 kavandatava tegevuse kirjelduse.

6. Sihtasutus    lisab    taotlusele   väljavõtte   Maksu-  ja Tolliameti   veebilehelt  taotleja maksuvõlgnevuste   puudumiste   kohta.

7. Sihtasutus kontrollib kümne tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra punktis 3 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui kümme tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, jäetakse tema taotlus läbi vaatamata. Juhul, kui taotlus ei vasta punktis 3 sätestatud kriteeriumile või kriteeriumitele, lõpetab sihtasutus taotluse menetlemise, millest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Toetuse andmise menetluse lõpetamine peab olema kirjalikult põhjendatud, põhjenduses tuleb märkida ära toestuse andmise ja sellest keeldumise faktilise ja õigusliku aluse.

8. Taotluste läbivaatamiseks moodustatakse sihtasutuse juhatuse liikme käskkirjaga komisjon, (edaspidi komisjon), mille koosseisu kuulub vähemalt kaks administratiivosakonna liiget. Komisjoni otsuste vastuvõtmine toimub hääletamise teel. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks komisjoni esimehe hääl või tema puudumisel esimehe asetäitja hääl.

9. Toetuste määramisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumitest:
9.1 kavandatava tegevuse lõpptähtaeg on hiljemalt sama eelarveaasta 31. detsember;
9.2  tegevus on kooskõlas sihtasutuse põhikirja, eelarve strateegia ja eelarveaasta rahaliste võimalustega. Vajaduse võib sihtasutus määrata täiendavaid kriteeriume, mis tehakse avalikult kättesaadavaks sihtasutuse kodulehel;
9.3  tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Tallinna territooriumil või esindab Tallinna kui Euroopa Kultuuripealinna 2011 aastal maailmas;
9.4 tegevusel on realistlikud eesmärgid oodatava tulemuse saavutamiseks;
9.5 tegevused vastavad seatud eesmärkidele;
9.6 tegevuse eelarve on otstarbekas ja kulutused põhjendatud;
9.7 tegevuse teostajatel on vajalik kompetentsus tegevuse läbiviimiseks;
9.8 tegevuse kaasfinantseeringu ja omafinantseeringu olemasolu on soovitatavalt vähemalt 10% tegevuse kogumaksumusest;
9.9 tegevus on rahvusvaheliselt oluline;
9.10 tegevus on omas valdkonnas eristuv või ainulaadne;
9.11 tegevus tagab sündmuse spetsiifilisuse tõttu kontakti sihtasutuse jaoks olulises sihtrühmas;
9.12 tegevus tagab osalejate, publiku ja/või massimeedia vahendusel märkimisväärse kontaktide arvu (välis- ja/või siseriikliku);
9.13 tegemist peab olema mittetulundustegevusega;
9.14 tegevus peab olema kooskõlas sihtasutuse turunduskontseptsiooniga 2008-2010 (lisa 4);
9.15  sihtasutuse juhatuse liikmel on õigus kehtestada korra alusel täiendavaid kriteeriume toetuste määramiseks. Nimetatud kriteeriumid avalikustatakse sihtasutuse veebilehel.

10. Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi lähtudes sihtasutuse eelarves selleks ettenähtud vahendite mahust ja olemasolust vähemalt üks kord kvartalis ning teeb juhatuse liikmele ettepaneku toetuse andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta. Komisjoni otsus on soovitusliku iseloomuga.

11. Toetuse andmise otsustab juhatuse liige käskkirjaga 10 tööpäeva jooksul komisjoni ettepaneku tegemisest. Kui komisjon ei ole toetuste määramisel arvestanud käesolevat korda, on sihtasutuse juhatuse liikmel õigus saata materjalid komisjonile uuesti läbivaatamiseks. Komisjon peab materjalid uuesti läbi vaatama ühe kuu jooksul.

12. Toetuse taotluse rahuldamata jätmisest ja selle põhjustest või taotluse komisjonile uuesti läbivaatamisele suunamise otsusest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast.

13. Toetuse andmise otsustamisel esitatakse 10 tööpäeva jooksul käskkirja allkirjastamisest toetuse taotlejale sõlmimiseks vormikohane toetusleping. Kui toetuse taotlus oli esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka leping allkirjastamiseks elektrooniliselt ning toetuse taotlejal on õigus leping digitaalselt allkirjastada. Toetuse taotlejal on õigus lepingu sõlmimisele 30 kalendripäeva jooksul arvates talle lepingu esitamisest. Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 30 kalendripäeva jooksul või pooled ei jõua lepingu sõlmimises kokkuleppele, kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimiseks õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks.

14. Lepingus sätestatakse:
14.1 toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
14.2 toetuse väljamaksmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
14.3 sihtasutuse õigused  toetuse sihipärase  kasutamise kontrollimisel;
14.4 sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
14.5 aruande esitamise aeg ja kord;
14.6 toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel;
14.7 muud sihtasutuse poolt määratud tingimused.

15.  Toetus makstakse kahes osas, kuni 50% toetuse suurusest pärast lepingu sõlmimist ning vähemalt 50% toetuse suurusest peale toetuse kasutamise aruande esitamist. Uue toetuse andmine sihtasutuse poolt on võimalik peale eelneva/eelnevate toetuse/toetuste kasutamise aruande/aruannete kinnitamist sihtasutuse poolt.

16. Toetuse saaja on kohustatud esitama hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõpetamist aruande. Lepingus märgitud kontaktisikul on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavaid kuludokumente ning igal ajal kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust, nõuda seletusi ja vahearuandeid.

17. Kui toetuse saaja on esitanud ebaõigeid andmeid, ei esita nõutud dokumente ega aruandlust või ei kasuta toetust sihipäraselt, on lepingu sõlminud juahtuse liikmel õigus toetuse saajaga leping lõpetada, toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul mitte toetada toetuse saaja mittetulunduslikku tegevust.  Kasutamata jäänud toetus, toetuse mittesihipärase kasutamise tõttu tagasi nõutud toetus ja lepingus ettenähtud leppetrahv ning viivis tasutakse lepingus märgitud sihtasutuse arveldusarvele.

18. Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise eest vastutab lepingus märgitud kontaktisik.

 

Allalaetavas dokumendis sisaldub:
Lisa 1. Taotlusvorm
Lisa 2. Lepinguvorm
Lisa 3. Aruandevorm
Lisa 4. SA Tallinn 2011 turunduskontseptsioon

Siia tuleb muudetav tekst...